naar site

Partnervoorwaarden Wisenose ForceFlow

In aanmerking nemende:
 • Dat Wisenose een Cloud oplossing heeft ontwikkeld te weten ForceFlow, verder ook te noemen de Oplossing.
 • Dat partijen met elkaar zijn overeengekomen, dat de Partner met ingang van aanmelddatum voor de duur van één (1) jaar zich voor eigen rekening en risico toe zal leggen op de inkoop van de Oplossing en eventueel andere producten die Wisenose produceert, en deze weder te verkopen aan zijn eindgebruiker.
 • De overeenkomst kan door ieder der partijen met een opzegtermijn van drie (3) maanden worden beëindigd, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 • Dat partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en bepalingen nader wensen te regelen.
Wisenose en Partner verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Aard overeenkomst

Wisenose verklaart Partner met ingang van aanmelddatum te hebben aangesteld als wederverkoper van Wisenose ForceFlow (“de Oplossing”) en deze Oplossing door te leveren aan de eindgebruiker. De Partner verklaart deze aanstelling te hebben aangenomen en aanvaard. Op het gebruik van de Oplossing zijn te allen tijde de geldende gebruiksvoorwaarden, bewerkersvoorwaarden en algemene voorwaarden van Wisenose B.V. van toepassing.

Artikel 2 Verplichtingen
 1. Wisenose draagt zorg voor de Oplossing conform de service levels beschreven in Bijlage 1.
 2. Wisenose zorgt voor ondersteunend materiaal ten behoeve van sales en marketing.
 3. Wisenose zal de contactgegevens van eindgebruiker of Partner niet aan een derde partij aanbieden.
 4. Wisenose verleent tweede lijn support aan de Partner.
 5. Partner zal zich naar beste kunnen inspannen om producten van Wisenose te verkopen.
 6. Partner zal zich inspannen om de verkoop van producten te stimuleren en uit te breiden door middel van adequate marketing.
 7. Partner zal de commerciële relatie met eindgebruiker onderhouden.
 8. Partner is verantwoordelijk voor de facturatie en inning naar eindgebruiker en draagt volledig het incassorisico.
 9. Partner verleent eerste lijn support aan de eindgebruiker.
 10. Partner heeft, na overleg met Wisenose, de optie om resellers aan te stellen die onder haar toezicht producten van Wisenose verkopen.
 11. Partner, en zijn eventuele reseller, verplicht zich om de Oplossing uitsluitend aan te bieden aan eindgebruikers op basis van de gebruiksvoorwaarden, bewerkersvoorwaarden en algemene voorwaarden van Wisenose B.V..
Artikel 3 Prijzen en korting
 1. De Partnerkorting bedraagt dertig procent (30%).
 2. De op www.forceflow.nl vermelde prijzen zijn eindgebruiker prijzen, exclusief BTW, en geldig tot het moment dat nieuwe prijzen worden gepubliceerd.
 3. Facturatie en verrekening van de Partnerkorting vindt maandelijks achteraf plaats door Wisenose aan Partner op basis van verkochte Oplossingen. Alle betalingen geschieden op basis van automatische incasso.
 4. Wanneer een eindklant van Partner nalaat Partner te betalen, ontslaat dit Partner niet van zijn betalingsverplichting jegens Wisenose.
 5. Wanneer een eindklant zijn betalingsverplichtingen aan Partner niet nakomt wordt Partner niet meer gefactureerd voor deze betreffende eindklant indien de overeenkomst met de eindklant dan ook beëindigd is door de Partner.
 6. Partner is in geen geval gerechtigd om haar betalingsverplichtingen op te schorten, dan wel te verrekenen.
 7. In geval van geen of slechte betaling, is Wisenose gerechtigd haar verplichtingen en diensten op te schorten. Uitdrukkelijk behoudt Wisenose het recht voor om alsdan de eindklant zijn toegang tot de Oplossing op te schorten conform de ForceFlow voorwaarden.
 8. Wisenose is gerechtigd jaarlijks haar prijstelling te indexeren overeenkomstig het indexcijfer van het CBS aangaande de cao-lonen voor de Zakelijke Dienstverlening, waarbij het jaar van het aangaan van de Overeenkomst als 100 wordt gesteld.
 9. Wisenose is daarnaast vrij eenzijdig prijswijzigingen door te voeren. Wisenose informeert Partner hierover ten minste twee (2) maanden van tevoren.
 10. Facturen dienen schriftelijk betwist te worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, waarna dit recht zal komen te zijn vervallen en de facturen worden geacht te zijn geaccepteerd door Partner.
Artikel 4 Duur en beëindiging
 1. De duur van de overeenkomst is één (1) jaar vanaf de Ingangsdatum, en wordt automatisch stilzwijgend met één (1) jaar verlengd. Elk van beide partijen kan de overeenkomst met een opzegtermijn van drie (3) maanden beëindigen. Een beëindiging zal de andere partij niet van een betaling of levering ontslaan.
 2. Wisenose heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • Partner (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
  • Partner zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De onderneming van Partner wordt geliquideerd;
  • Partner zijn huidige onderneming staakt dan wel op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd.
  • Grove schending van de voorwaarden van deze overeenkomst door Partner.
 3. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd en een reseller van Partner wil de Oplossing blijven aanbieden aan de eindklant dan kan deze reseller via andere Partners van Wisenose de levering voorzetten, dan wel kan de Wisenose besluiten om met de reseller een Partner overeenkomst te sluiten en de levering voort te zetten.
 4. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd en Partner haar betalingsverplichtingen nakomt, garandeert Wisenose voor de duur van één (1) maand aan Partner en de reseller de toegang tot de Oplossing voor de reeds aangesloten eindklanten. Na verloop van deze maand is Wisenose gerechtigd om de eindklanten zelf te benaderen en een voorstel tot directe levering te doen, zonder enige vergoedingsplicht aan Partner en/of reseller.
Artikel 5 Wijzigingen
 1. Wisenose is gerechtigd om, naar eigen goeddunken, de Oplossing te veranderen en is niet verplicht om de Oplossing te blijven ondersteunen of van upgrades te voorzien.
 2. In geval van beëindiging van ondersteuning van de Oplossing, zal Wisenose Partner ten minste zes (6) maanden van tevoren hierover informeren.
 3. In geval Wisenose de overeenkomst beëindigt om andere dan een grove schending van de voorwaarden van deze overeenkomst door de Partner of om redenen op grond van artikel 4.2, zal Wisenose alle diensten die door de eindklanten van de Partner zijn betaald en ontvangen, blijven leveren tot aan de periode waarvoor deze betalingen zijn gedaan.
Artikel 6 Relatie tussen partijen
 1. Partner en Wisenose zijn onafhankelijke partijen van elkaar. Het gebruik van de term “Partner” duidt op geen enkele manier op een juridische samenwerking tussen Partner en Wisenose.
 2. De overeenkomst kan niet worden aangemerkt als:
  • De benoeming van de Partner als agent, makelaar of vertegenwoordiger van Wisenose;
  • Het verlenen van toestemming aan Partner of iemand die namens de Partner enige autoriteit, expliciet of impliciet, heeft om te onderhandelen of deelnemen aan of enige verplichtingen of afspraken te maken, in welke vorm dan ook namens Wisenose.
Artikel 7 Overmacht

Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij Wisenose of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is; beveligingsinbreuken op de systemen van Wisenose en/of op de systemen van de door haar gebruikte dienstverleners zoals datacentra.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en Garantie

De oplossing wordt aangeboden op een “as is” basis, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, constructief, of statutair, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Met uitzondering van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in bijlage 1, geeft Wisenose geen garantie op de beschikbaarheid van de Oplossing, en behoudt zich het recht voor om de Oplossing te wijzigen, in te trekken, op te schorten, dan wel functionaliteit of kenmerken te wijzigen of te verwijderen. In geen geval zal Wisenose aansprakelijk zijn voor enige schade, zonder beperking, directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Oplossing. Partner dient zich uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekken van een gebrek in de dienstverlening door Wisenose en/of de Oplossing schriftelijk te beklagen, dan wel schriftelijk een beroep te doen op een garantie, waarna dit recht zal komen te zijn vervallen.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom
 1. Deze overeenkomst bevat geen overdracht van intellectuele eigendom.
 2. Wisenose is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Oplossing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle octrooien, handelsmerken, handelsnamen, uitvindingen of auteursrechten met betrekking tot het ontwerp, de fabricage, de werking van de Oplossing. Het gebruik door Partner van een van deze eigendomsrechten is alleen toegestaan voor de doeleinden genoemd in deze overeenkomst, en bij beëindiging van deze overeenkomst wordt deze volmacht per direct ingetrokken.
Artikel 10 Vertrouwelijke gegevens

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, welke als vertrouwelijk zijn aan te merken.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van Wisenose.

Bijlage 1: Wisenose ForceFlow Service Level Agreement

Support

Partner en/of resellers zijn verantwoordelijk voor eerste lijn ondersteuning aan de eindklant. Partner is verantwoordelijk voor de tweede lijn ondersteuning (eerste lijn ondersteuning voor de reseller). Wisenose is verantwoordelijk voor de derde lijn ondersteuning aan Partner in geval Partner met resellers werkt en tweede lijn ondersteuning in geval Partner alleen met eindklanten werkt. De ondersteuning van Wisenose is kosteloos aan Partner. Partner kan telefonisch contact met Wisenose opnemen (op werkdagen tussen 09:00-17: 30 uur CET). Wisenose heeft de intentie om binnen één uur op een aanvraag te reageren.

Beschikbaarheid & Uptime

Wisenose garandeert dat: de Oplossing optimaal ‘performed’, in een veilige omgeving en volgens de eisen die de business eraan stelt. Kortom, 24/7 profiteren van de voordelen van Wisenose ForceFlow vanwege maximale beschikbaarheid en goede beveiliging om productiviteitsverlies, kosten en reputatieschade te voorkomen. Sinds de start van de Oplossing (april 2019) is de uptime altijd meer geweest dan 99,9% (aangekondigd onderhoud uitgezonderd). Wisenose doet nu en in de toekomst zijn uiterste best en neemt de juiste beslissingen/ maatregelen om hieraan te blijven voldoen of de uptime zelfs te verbeteren.

Dataopslag & Back-up

Dataopslag is gratis en onbeperkt op basis van een fair use policy. Alle data wordt opgeslagen op een storage netwerk in een goed beveiligde omgeving van een gecertificeerd datacenter. Elke 8 uur wordt er een back-up gemaakt welke in het datacenter wordt opgeslagen. De back-up wordt opgeslagen op een ander storage netwerk dan de primaire storage.

Security

Wisenose beveiligt zijn omgeving en data op vele niveaus. Toegang tot de fysieke site is niet toegestaan zonder voorafgaande identificatie en goedkeuring. Toegang tot de omgeving en de data is beperkt tot die werkzaamheden die nodig zijn om de specifieke taken van Wisenose of het datacenter uit te voeren. Penetratie worden met enige regelmaat uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij om de security te toetsen.

Monitoring

Alle productieservers (hardware en software) worden 24/7 door Wisenose en het datacenter gecontroleerd. Deze controle wordt gedaan door Wisenose met speciale monitoring software voor alle processen die worden uitgevoerd in de Wisenose ForceFlow applicatie-omgeving. Hardware en connectiviteit wordt gecontroleerd door het datacenter.

Onderhoud & update

Gepland onderhoud zal worden aangegeven binnen de applicatie omgeving. Het onderhoudsvenster zal afhangen van de grootte van de update. Indien mogelijk wordt het onderhoud buiten kantooruren op vrijdagavond (na 18:00 uur) of tijdens het weekend gepland. Wisenose doet zijn uiterste best om de downtime zo kort mogelijk te houden. Als Wisenose, naar eigen goeddunken, (spoed) onderhoud noodzakelijk acht, kan het onderhoud zonder voorafgaande kennisgeving wordt uitgevoerd.

Compensatieregeling

Niet van toepassing.

Privacy instellingen
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via uw webbrowserinstellingen. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die gebruikmaken van trackingtechnologieën. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Raadpleeg onze Privacy statement voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken.
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google
Spotify
Toestemming om inhoud weer te geven van - Spotify
Sound Cloud
Toestemming om inhoud weer te geven van - Sound