Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Wisenose B.V. (hierna: “ForceFlow”) omgaat met je persoonsgegevens. Door ForceFlow worden persoonsgegevens verwerkt. ForceFlow vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. ForceFlow is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten. Het privacy statement is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij ForceFlow.

Wie is ForceFlow?

ForceFlow is een handelsnaam van de besloten vennootschap Wisenose B.V., kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17207441. ForceFlow is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ForceFlow de verwerkings-verantwoordelijke.

Privacy gegarandeerd

Jouw privacy is bij ForceFlow gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruik maakt van onze producten.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, ForceFlow marketingpartners, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en ForceFlow.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van directe verkoop, direct marketing en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf. We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • je informatie sturen over de producten en diensten die je bij ons afneemt.
 • de uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • je voorzien van informatie over de inhoud en locatie van een webinar of evenement waarvoor je je hebt aangemeld.
 • antwoorden op een contact- of ander web-formulier dat je bij ForceFlow hebt ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klant ondersteuning, emails, chats of telefoontjes).
 • toegang en diensten beschikbaar stellen die behoren bij een (test-)account van ForceFlow.
 • toegang beschikbaar stellen tot de community van ForceFlow.
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met ForceFlow of met een partner van ForceFlow zijn gesloten.
 • je te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (systeemberichten).
 • contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.
 • een sollicitatie verwerken.

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel ForceFlow als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacy-rechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres,. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen. Als je solliciteert bij ForceFlow, verzamelen we de gegevens die je verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden., maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

 • je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die ForceFlow van jou heeft.
 • je hebt het recht ForceFlow te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer ForceFlow deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat je mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van ForceFlow, zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten en meldingen over activiteiten binnen jouw account, kunt ontvangen.
 • je hebt het recht ForceFlow te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Je kunt jouw vragen over jouw privacy-rechten zenden naar privacy@forceflow.nl

Reacties door ForceFlow

ForceFlow zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ForceFlow een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ForceFlow je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt ForceFlow ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van ForceFlow worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van ForceFlow worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

Externe dienstverleners die namens ons werken:

We geven eventueel jouw informatie door aan onze distributeurs, agents, onderaannemers en andere gerelateerde organisaties, zodat ze jou, namens ons, services kunnen aanbieden.

Externe product-aanbieders met wie we samenwerken:

We werken nauw samen met productleveranciers van derde partijen om je een serie producten en services te kunnen bieden die voldoen aan jouw aanvullende behoeften. Wanneer je informeert naar deze producten of deze koopt, zal de relevante productleverancier van deze derde partij jouw gegevens gebruiken om je te voorzien van informatie en om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventueel door jou afgesloten contracten met deze partij. In een aantal gevallen zullen productleveranciers van derde partijen optreden als gegevensverwerkers van jouw informatie. Daarom adviseren wij dat je het privacybeleid van deze partijen leest en een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) met hen tekent. Deze productleveranciers van derde partijen zullen jouw informatie met ons delen en wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van onderaannemers (verwerkers en subverwerkers)

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacystatement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen. Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EERgebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land. Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden. Een lijst met goedgekeurde onderaannemers maakt deel uit van onze verwerkersvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website.

Wijziging van deze privacystatement

ForceFlow behoudt zich het recht voor dit privacystatement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je dit privacystatement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacystatement met zich meebrengen, brengen we je per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

Jouw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via privacy@forceflow.nl Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens