Voorwaarden ForceFlow van Wisenose B.V.

De voorwaarden bestaan uit: 

* Algemene voorwaarden ForceFlow

* Licentievoorwaarden ForceFlow van Wisenose B.V. (vanaf art. 15)

Algemene voorwaarden ForceFlow

1. Waarvoor zijn deze Algemene voorwaarden? 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Wisenose van zowel producten als diensten, en alle door Wisenose daartoe afgesloten Overeenkomsten. 

1.2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Wisenose zijn vrijblijvend, tenzij Wisenose schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft. Je, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens jou aan Wisenose opgegeven specificaties en andere gegevens waarop Wisenose haar aanbiedingen baseert. Je wordt in deze voorwaarden aangeduid als ‘de Klantâ€(tm). 

1.3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4. Indien de Klant volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Wisenose hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst. 

1.5. De kopjes gebruikt voor artikelen, paragrafen en inhoudsopgaven zijn uitsluitend bedoeld als referentie en beogen niet de Overeenkomst te interpreteren. 

2. Definities 

Aanbieding: de door Wisenose, digitaal dan wel schriftelijk, aan de Klant aangeboden Programmatuur, diensten en overige zaken.
Aangewezen Locatie: de in de Overeenkomst aangegeven fysieke locatie waar de Klant de Programmatuur mag installeren.
Aangewezen Verwerkingsomgeving: de hardware en software verwerkingssystemen, als aangegeven in de Overeenkomsten, waarop de Klant de Programmatuur mag gebruiken.
Acceptatiedatum: de datum waarop de Klant de geleverde diensten en goederen accepteert.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Applicatie Programmatuur: de programmatuur en alle door Wisenose uitgebrachte Updates en Uitbreidingen daarbij.
Benoemde Gebruiker(s): het maximum aantal bij naam genoemde Gebruikers dat gerechtigd is om de Programmatuur of Producten van Derden te gebruiken, ongeacht of deze Gebruikers daar daadwerkelijk gebruik van maken.
Documentatie: de applicatie documentatie behorende bij de Applicatie Programmatuur en voor zover de Klant daarvoor opdracht heeft gegeven.
Geldende tarieven: de door Wisenose overeengekomen tarieven voor het verrichten van haar diensten, of bij gebreke daarvan de tarieven welke Wisenose op haar website heeft gepubliceerd. Gebruiker(s): de natuurlijke personen die gebruik maken van de Programmatuur.
Huidige Release: de laatste versie van de Applicatie Programmatuur, zoals die door Wisenose wordt aangeboden voor algemene, commerciële distributie, inclusief alle Updates, en Uitbreidingen daarvan. Installatiedatum: de datum waarop de Klant Release van de Programmatuur op de Aangewezen Verwerkingsomgeving wordt geïnstalleerd.
Klant: persoon of organisatie die, digitaal dan wel schriftelijk, opdracht verstrekt heeft aan Wisenose voor het leveren van Programmatuur, diensten of overige zaken.
Klant Release: de versie van de Programmatuur die op de Aangewezen Verwerkingsomgeving is geïnstalleerd.
Licentie: een gebruiksrecht voor een Gebruiker waaraan één of meerdere Gebruikers kunnen worden toegevoegd; dit gebruiksrecht kan aan- en uitgezet worden door het aantal Gebruikers en/of het aantal modules te vermeerderen of te verminderen.
Maatwerk: modificatie van of aanvulling op de Applicatie Programmatuur die door Wisenose op basis van een bepaalde Overeenkomst wordt verstrekt. Het instellen van parameters of het opstellen ervan valt niet onder Maatwerk.
Maatwerk Programmatuur: de code van de Applicatie Programmatuur zoals die door Wisenose voor de Klant is gemodificeerd of aangepast op grond van de Overeenkomst en die aan de Klant in licentie wordt verstrekt.
Opdracht: de opdracht van de Klant aan Wisenose tot het verrichten van de in de Aanbieding omschreven werkzaamheden.
Overeenkomst: tussen Wisenose en Klant overeengekomen afspraken, waarop deze Algemene Voorwaarden zien, waaronder is begrepen een testaccount van Klant met een beperkte geldigheidsduur.
Personeel: de door Wisenose voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen hulppersonen.
Producten van Derden: de softwareproducten van derden die door Wisenose aan de Klant in sublicentie zijn verstrekt in overeenstemming met de hierin gestelde voorwaarden.
Testaccount: de Overeenkomst die geldt voor een beperkte vooraf overeengekomen duur, binnen welke duur de Klant geen prijs aan Wisenose verschuldigd is.
Programmatuur: de Applicatie Programmatuur, de Maatwerk Programmatuur, en andere door Wisenose voor de Klant ontwikkelde Programmatuur.
SaaS: Software as a Service, de door Wisenose als een online dienst via internet of een ander datanetwerk aangeboden Programmatuur. Specifieke Voorwaarden: specifieke gebruiksvoorwaarden voor de betreffende Applicatie Programmatuur.
Uitbreidingen: Programmatuur, of deel daarvan, of een verbetering daarvan of toevoeging daarbij, dan wel materiaal dat ontbreekt in de Programmatuur op het moment dat de Overeenkomsten worden gesloten, of dat nadien door of namens Wisenose ontwikkeld wordt, welk programma de Programmatuur modificeert teneinde in een functie of eigenschap te voorzien die oorspronkelijk niet aanwezig was of in een functieverbetering van de Programmatuur. Deze uitbreidingen komen op initiatief van Wisenose tot stand en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.
Updates: wijzigingen in de logische structuur van de Programmatuur, door Wisenose aangebracht om fouten te herstellen in de Programmatuur die op grond van de licentieovereenkomsten is geleverd.
Verwerkersvoorwaarden: de voorwaarden die een aanvulling zijn op de Overeenkomst ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG.
Werkopdracht: het document waarin het beoogde bereik is vastgelegd van de werkzaamheden die Wisenose voor de installatie van de Applicatie Programmatuur verricht. 

3. Wat kosten onze producten en diensten? 

3.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Wisenose kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro's en de Klant dient alle betalingen in euro's te voldoen. 

3.2. Aan een door Wisenose afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Klant aan Wisenose kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Wisenose te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

3.3. De Klant dient de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen te betalen. Wisenose is gerechtigd de Geldende tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. Indien de indexering meer bedraagt dan 5%. en de Klant niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. Alle prijsvoorwaarden zijn vertrouwelijk en de Klant stemt ermee in deze niet aan derden openbaar te maken. 

3.4. De onkosten die Wisenose in verband met de Overeenkomst heeft gemaakt worden als verschotten aan de Klant doorberekend. 

3.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle vergoedingen en onkosten verschuldigd bij aflevering van het product of gelicentieerd materiaal, of na het verrichten van diensten door Wisenose. 

3.6. Verschuldigde bedragen worden door de Klant binnen 7 dagen betaald of binnen een andere termijn indien door beide partijen schriftelijk overeengekomen. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

3.7. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan het laagste tarief van hetzij 2% per maand ofwel het door de wet toegestane maximum. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wisenose de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Wisenose onverlet, zoals het recht tot opschorting. 

3.8. Met betrekking tot de door Wisenose verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Wisenose volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs. 

3.9. Op CV extractie zit een 'fair use policy', wat betekent dat als er substantieel meer gebruik van gemaakt wordt deze functie voor een bepaalde tijd geblokkeerd kan worden. 

4. Meerwerk: extra diensten 

4.1. Indien Wisenose op verzoek van of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties als meerwerk door de Klant aan Wisenose worden vergoed volgens de alsdan gebruikelijke tarieven van Wisenose. Wisenose is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

4.2. De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Klant en Wisenose kunnen worden beïnvloed. 

4.3. Indien voor de werkzaamheden of prestaties een vaste prijs is overeengekomen, zal Wisenose de Klant tevoren schriftelijk inlichten indien een wijziging of aanvulling van de diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. Wisenose kan niet gehouden worden de gevraagde werkzaamheden uit te voeren of diensten te verrichten indien daarover vooraf geen schriftelijke overeenstemming is bereikt. 

5. Wat garanderen wij en wat verwachten wij van jou? 

5.1. Wisenose staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden Applicatie Programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Wisenose zal zich er voor inspannen fouten in de Applicatie Programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover de desbetreffende gebreken door de Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Wisenose zijn gemeld. Wisenose kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de Applicatie Programmatuur in gebruik wordt genomen. 

5.2. Wisenose staat er niet voor in dat gebreken in de Applicatie Programmatuur die niet zelf door Wisenose is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Wisenose is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Applicatie Programmatuur aan te brengen. Indien de Programmatuur in opdracht van de Klant is ontwikkeld, kan Wisenose volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de Klant in rekening brengen. De Klant zal op basis van de door Wisenose verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de Saas-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico's voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Wisenose verklaart zich bereid om op verzoek van de Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Klant te nemen maatregelen, tegen door Wisenose te stellen (financiële) voorwaarden. 

5.3. Wisenose is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Wisenose staat er niet voor in dat de Applicatie Programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevantie wet- en regelgeving. 

5.4. De Klant verklaart en garandeert over de juridische bevoegdheid en autoriteit te beschikken om de Overeenkomst aan te gaan. 

5.5. De Klant verklaart en garandeert zich niet te hebben aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt om toegang tot de Applicatie Programmatuur te krijgen en de juiste factuurgegevens van de Klant te hebben opgegeven. 

6. Wat doen wij met jouw persoonlijke gegevens? 

6.1. De Klant zal de persoonsgegevens altijd aanleveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

6.2. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Klant Wisenose desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

6.3. De Klant vrijwaart Wisenose voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Wisenose toerekenbaar zijn. 

6.4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Wisenose door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. Wisenose verricht haar diensten als 'verwerker' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant staat er tegenover Wisenose voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Wisenose tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

6.5. Wisenose behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen. Wanneer gebruikers zich voor de eerste keer aanmelden, kan hen gevraagd worden of ze al dan niet regelmatig marketingberichten en andere niet-kritieke aan de Applicatie Programmatuur gerelateerde berichten willen ontvangen van Wisenose. Ze kunnen zich op dat moment of enig ander moment daarna afmelden voor de ontvangst van dergelijke berichten. Omdat de Applicatie Programmatuur een gehoste online toepassing is, moet Wisenose mogelijk af en toe alle gebruikers van de Applicatie Programmatuur op de hoogte stellen (ongeacht of ze zich hebben afgemeld zoals hierboven is beschreven) van belangrijke berichten over de werking van de Applicatie Programmatuur. 

6.6. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn het privacystatement en Verwerkersvoorwaarden van toepassing, zoals geldend voor de betreffende Applicatie Programmatuur. In geval van strijd tussen de verschillende documenten is de volgorde als volgt: (1) Overeenkomst (2) Specifieke voorwaarden (3) Verwerkersvoorwaarden zoals geldend voor de betreffende Applicatie Programmatuur (4) Algemene Voorwaarden Wisenose (5) Privacystatement. 

7. Beveiliging van gegevens 

7.1. De Klant is verantwoordelijk voor doelmatige gegevensbeveiliging. De Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde voldoende passende maatregelen, waaronder een antivirus-programmatuur, in werking hebben. 

7.2. Indien Wisenose op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Wisenose staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

7.3. De door of vanwege Wisenose aan de Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door de Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan door de Klant geautoriseerde (rechts)personen kenbaar worden gemaakt. Wisenose is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecode en certificaten te wijzigen. 

8. Eigendomsvoorbehoud en opschortingsrechten 

8.1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Wisenose totdat alle bedragen die de Klant aan Wisenose op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Wisenose zijn voldaan. Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Wisenose mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

8.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Wisenose gunstigere bepalingen bevat. 

8.3. Rechten worden in voorkomend geval aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

8.4. Wisenose kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Wisenose verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

9. Bij wie rusten de IE-rechten? 

9.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Programmatuur, de Maatwerk Programmatuur en de Documentatie of andere materialen die op grond van de Overeenkomst worden ontwikkeld, in gebruik worden gegeven of geleverd, zoals ontwerpen, analyses, aanbiedingen, rapportages etc., berusten uitsluitend bij Wisenose, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht welke hem bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet worden toegekend. 

9.2. Het is Wisenose toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van werken, inclusief maar niet beperkt tot Programmatuur, producten, utilities, methoden en technieken e.d. tegen onrechtmatig gebruik. Het is de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Ook is het de Klant niet toegestaan de Programmatuur zonder tussenkomst van Wisenose te modificeren of te gebruiken in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst. 

9.3. De Overeenkomst is geen verkoopcontract en verleent je geen eigendomsrechten op of in verband met de Applicatie Programmatuur, technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Applicatie Programmatuur. De naam ForceFlow, het logo van ForceFlow en de productnamen gerelateerd aan de Applicatie Programmatuur zijn handelsmerken van Wisenose B.V. (en haar licentiegevers) en voor het gebruik hiervan wordt geen recht of licentie verleend. 

9.4. Wisenose behoudt zich het recht voor de middels de relatie met de Klant toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. 

9.5. Wisenose vrijwaart de Klant tegen directe schade die de Klant lijdt ten gevolge van aanspraken of vorderingen van derden ter zake van gestelde inbreuk van de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere rechten van intellectuele eigendom, tenzij er sprake is van de omstandigheden welke zijn genoemd in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden. 

9.6. Indien de Klant, op grond van een rechterlijke beslissing niet langer gebruik zou mogen maken van de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie om redenen waarvoor Wisenose op grond van artikel 9.5 verantwoordelijk is, zal Wisenose, naar eigen goeddunken en op eigen kosten zich inspannen om, hetzij het recht te verkrijgen voor de Klant om de Programmatuur, de Maatwerkprogrammatuur of Documentatie te blijven gebruiken, hetzij de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie of het inbreuk makende deel daarvan, te vervangen of zodanig te modificeren dat de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie of het inbreuk makende deel daarvan, niet langer inbreuk maakt op de gestelde eigendomsrechten. 

9.7. De Klant zal Wisenose schadeloos stellen voor c.q. vrijwaren tegen schade die Wisenose lijdt ten gevolge van aanspraken en/of vorderingen van derden of procedures door deze derde(n) ingesteld of aangespannen indien de Klant de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie anders dan in de Overeenkomst is bepaald heeft gebruikt, bijvoorbeeld buiten de Aangewezen Verwerkingsomgeving. Ook vrijwaart Klant Wisenose tegen en stelt Wisenose schadeloos voor opzet, roekeloosheid en fraude in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. In alle gevallen geldt dat indien Wisenose desalniettemin mocht worden aangesproken, Wisenose voor het volledige door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief kosten, recht van regres heeft op de Klant. 

9.8. Wisenose is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen. 

10. Wanneer zijn wij aansprakelijk? 

10.1. De Klant is steeds verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de juiste toepassing, daaronder mede te verstaan de interoperabiliteit, van de Programmatuur en de door Wisenose te leveren diensten. 

10.2. Indien één der Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere Partij de nalatige Partij deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal onverwijld schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de nalatige Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

10.3. Indien Wisenose toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door die Klant geleden directe schade. 

10.4. De eventuele aansprakelijkheid van Wisenose is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Wisenose wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Wisenose per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de Opdracht, welke gefactureerd is in het tijdvak van 12 maanden direct voorafgaande aan het schadeveroorzakende voorval. 

10.5. Onder directe schade wordt limitatief verstaan: a. schade aan apparatuur en programmatuur, waaronder uitsluitend verstaan wordt materiële beschadiging b. schade aan andere eigendommen van Klant of van derden c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade waaronder kosten voor noodvoorzieningen, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht. 

10.6. Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Wisenose verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking hiervan. 

10.7. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet of grove schuld van Wisenose en/of van haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 

10.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wisenose meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wisenose vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

10.9. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen van wie Wisenose zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

11. Wanneer kan de Overeenkomst ontbonden worden? 

11.1. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 6:265 BW, indien Wisenose, ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen. 

11.2. Wisenose is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beïindigen, indien: a. door of ten aanzien van de Klant (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verleend wordt; b. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant of op door of namens de Klant ter beschikking gestelde goederen, beslag is gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven; c. de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of de Klant zijn huidige onderneming staakt, of indien die Klant een rechtspersoon is, de eigendomsverhoudingen in die rechtspersoon substantieel wijzigen, of deze wordt ontbonden; d. de Klant anderszins niet, niet volledige en/of niet tijdig voldoet aan enige andere verplichting uit de Overeenkomst voortvloeiend; e. in alle gevallen sub a) tot en met d) steeds onverminderd het recht van Wisenose op schadevergoeding. 

11.3. Indien zich één van de in de artikel 11.2 of artikel 11.4 genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Wisenose op de Klant in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 

11.4. Indien de Klant onder directe of indirecte, of feitelijke zeggenschap of bestuur komt te staan van een andere persoon, rechtspersoon of organisatie die als concurrent van Wisenose kan worden gezien, is Wisenose gerechtigd de Overeenkomst met bijbehorende bijlagen door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden onder vermelding van de ontbindingsdatum, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld door de Klant. 

11.5. Hierboven bedoelde vormen van beëindiging geschieden per aangetekende brief, met bevestiging van ontvangst, gericht aan de Wederpartij. 

12. Geheimhouding en verbod op overname van personeel 

12.1. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie zoals gedefinieerd in artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden als vertrouwelijk behandelen. 

12.2. Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie die niet algemeen bekend is en ter beschikking is gesteld door de Klant, Wisenose of hun toeleveranciers. Vertrouwelijke Informatie omvat bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen, zakelijke- en marketing strategieën, adresbestanden, software, Programmatuur, gegevens over research en development en gegevens betreffende human resources. 

12.3. Al het materiaal dat Vertrouwelijke Informatie bevat of dat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid, zal worden geretourneerd aan de verstrekkende partij of worden vernietigd, zodra het doel van de verstrekking is bereikt, naar goeddunken van de partij die de Vertrouwelijke Informatie heeft verstrekt. 

12.4. Vertrouwelijke Informatie mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij worden geopenbaard, of op last van een gerechtelijke of arbitrale uitspraak. 

12.5. Gedurende de looptijd van de desbetreffende overeenkomst alsmede één (1) jaar na beÃ"indiging daarvan is het de Klant niet toegestaan om, middellijk of onmiddellijk, direct of indirect, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisenose, medewerkers van Wisenose die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, hetzij hen daartoe op enigerlei wijze te (doen) benaderen, onder verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding van dit verbod. 

13. Wat gebeurt er bij overmacht? 

13.1. Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, noch zal de ene Partij jegens de andere Partij aansprakelijk zijn in geval die partij haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet na kan komen -uitgezonderd de betalingsverplichtingen- door Overmacht. Onder Overmacht wordt mede verstaan overmacht van licentiegevers of toeleveranciers van Wisenose, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan Wisenose zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Wisenose is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en algemene vervoersproblemen. 

13.2. Indien een situatie van Overmacht meer dan negentig dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds op grond van de Overeenkomst geleverde prestaties worden in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. 

14. Welk recht geldt en welke rechter beslist bij geschillen? 

14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (of opvolgend verdrag) is uitgesloten. 

14.2. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke tussen hen mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te laten behandelen overeenkomstig het ICT-Mediationreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag. 

14.3. Indien met betrekking tot deze geschillen door Partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen bij uitsluiting worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, op verzoek van de meest gerede partij, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire maatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag. 

14.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.3 is Wisenose steeds gerechtigd een geschil aan de gewone rechter te ’s-Hertogenbosch voor te leggen, tenzij dwingendrechtelijke anders voorgeschreven. 

15. Licentievoorwaarden ForceFlow van Wisenose B.V. Waarvoor zijn de voorwaarden? 

15.1. Deze ForceFlow Applicatie Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Wisenose met betrekking tot de Applicatie Programmatuur ForceFlow voor zowel producten als diensten, en alle door Wisenose daartoe afgesloten Overeenkomsten. 

15.2. Naast deze applicatie voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van Wisenose B.V. van toepassing. 

15.3. Definities opgenomen in de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op deze voorwaarden. 

15.4. De kopjes gebruikt voor artikelen, paragrafen en inhoudsopgaven zijn uitsluitend bedoeld als referentie en beogen niet de Overeenkomst te interpreteren. 

16. Hoe lang duurt de Overeenkomst? 

16.1. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één maand geldt. De Overeenkomst kan door de Klant niet tussentijds worden beëindigd, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde. 

16.2. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de Klant of Wisenose de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief of e-mail met bericht van ontvangst beéindigt vóór het einde van de desbetreffende periode. 

16.3. In afwijking van het bepaalde in de vorige artikelleden geldt een Testaccount uitsluitend voor de overeengekomen duur hiervan en eindigt het Testaccount van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. 

17. Wat houdt een gebruikerslicentie in? 

17.1. Wisenose verleent een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, recht om de Applicatie Programmatuur te gebruiken uitsluitend voor interne doeleinden overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst. Alle rechten die niet nadrukkelijk aan Klant worden verleend, zijn voorbehouden aan Wisenose en haar licentiegevers. Gebruikerslicenties mogen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één individuele Gebruiker, maar kunnen wel opnieuw worden toegewezen aan nieuwe Gebruikers die voormalige Gebruikers vervangen die uit dienst zijn getreden of van wie de arbeidsstatus of functie anderszins is gewijzigd en die de Applicatie Programmatuur niet langer gebruiken. 

17.2. Indien Klant een directe concurrent van Wisenose is, mag Klant de Applicatie Programmatuur uitsluitend gebruiken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisenose. Bovendien mag Klant de Applicatie Programmatuur niet gebruiken om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Applicatie Programmatuur te volgen of anderszins te gebruiken met het oog op concurrentiedoeleinden. 

17.3. Klant mag niet (1) de Applicatie Programmatuur in (sub)licentie verstrekken, verkopen, doorverkopen, overbrengen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel benutten of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden; (2) afgeleide werken van de Applicatie Programmatuur of de Inhoud maken; (3) ;webkoppelingen; naar de toepassing maken of hiervan een 'frame'of 'mirror'maken op een andere server of een draadloos of op internet gebaseerd apparaat; (4) direct de api benaderen (buiten ForceFlow om), met uitzondering van de openbare api (gedocumenteerd op api.forceflow.nl); of (5) reverse-engineering toepassen op de toepassing of de Applicatie Programmatuur openen teneinde (a) concurrerende producten of services te ontwikkelen, (b) producten te ontwikkelen waarin dezelfde ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen als die van de Applicatie Programmatuur worden gebruikt of (c) ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen van de Applicatie Programmatuur te kopiëren. 

17.4. Klant mag de Applicatie Programmatuur wel voor interne doeleinden gebruiken en onthoudt zich daarbij van: (a) het verzenden of opslaan van kwetsend, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of dat het recht op privacy van derden schaadt; (b) het verzenden of opslaan van materiaal dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's bevat; (c) het storen of schaden van de integriteit of prestaties van de Applicatie Programmatuur of de gegevens die hierin zijn opgeslagen; of (d) het ongeoorloofd toegang pogen te krijgen tot de Applicatie Programmatuur of de aanhorige systemen of netwerken. 

18. Wijziging van het aantal gebruikerslicenties 

18.1. Klant kan het aantal gebruikerslicenties aanpassen door in de Applicatie Programmatuur het juiste aantal gebruikers te verwijderen of toe te voegen. De aanpassing van de gebruikerslicenties dient te geschieden door de Licentiebeheerder. Wijzigingen zijn meteen van kracht en indien ze in de al gefactureerde periode extra gefactureerd 

19. Wat is de duur van een gebruikerslicentie? 

19.1. De licentietermijn, zoals je deze hebt gekozen tijdens de (online) bestelprocedure of anderszins via een getekende offerte, gaat in na bestelling. Nadat de eerste licentietermijn is verstreken, wordt deze automatisch verlengd met opeenvolgende termijnen van één maand, zijnde de verlengingstermijn. Voor bijbestelde gebruikerslicenties geldt dat nadat de looptijd van de licentietermijn is verstreken deze automatisch met de gebruikerslicenties uit de eerste licentietermijn worden verlengd, zijnde de verlengingstermijn. 

20. Beëindiging van een gebruikerslicentie 

20.1. Klant kan de Overeenkomst alleen beëindigen door Wisenose minimaal één (1) maand vóór aanvang van de volgende licentietermijn aangetekend per post of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen. De opzegging dient te geschieden door een hiertoe gemachtigd persoon. Na bevestiging door Wisenose zal de Overeenkomst na verloop van de licentietermijn eindigen. 

20.2. Wisenose kan deze Overeenkomst beëindigen door minimaal één (1) maand voor aanvang van de volgende licentietermijn de Klant via de Applicatie Programmatuur, per e-mail of schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Wisenose stelt je de ApplicatieProgrammatuur tot dertig (30) dagen na beëindigingdatum beschikbaar om in de Applicatie Programmatuur vastgelegde Klantgegevens en eventuele overige data te extraheren en veilig te stellen. Klant stemt ermee in en verklaart dat Wisenose niet verplicht is om deze Klantgegevens en data langer dan dertig dagen te bewaren en dat deze gegevens dertig dagen na beëindigingdatum verwijderd kunnen worden. 

20.3. Als Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of zonder toestemming de technologie of de Applicatie Programmatuur van Wisenose gebruikt dan wel de Overeenkomst anderszins niet naleeft, wordt dit beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Wisenose kan in dat geval, zonder dat ingebrekestelling is vereist, naar eigen inzicht wachtwoord, account of gebruik van de Applicatie Programmatuur beëindigen. Wisenose kan bovendien een gratis account op elk moment naar eigen inzicht beëindigen. 

20.4. Klant stemt ermee in en accepteert dat Wisenose niet verplicht is om de Klantgegevens te bewaren en deze gegevens kan verwijderen als aan de zijde van Klant sprake is van een toerekenbare tekortkoming, inclusief maar niet beperkt tot wanbetaling van openstaande kosten, en je deze overtreding niet hebt gecorrigeerd binnen 30 dagen nadat je hierop bent gewezen. 

21. Welke verantwoordelijkheden heb je? 

21.1. Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn gebruikersaccounts en dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, verdragen en voorschriften in verband met het gebruik van de Applicatie Programmatuur, inclusief wetten, verdragen en voorschriften inzake gegevensprivacy, internationale communicatie en verzending van technische of persoonlijke gegevens. 

21.2. Klant dient: (1) Wisenose direct op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging; (2) Wisenose direct op de hoogte te stellen en redelijkerwijs alles in het werk te stellen om het kopiëren of distribueren van inhoud onmiddellijk te stoppen zodra deze praktijk bekend is of hierover vermoedens bestaan bij Klant of zijn gebruikers; en (3) zich niet voor te doen als een andere gebruiker van de Applicatie Programmatuur of onjuiste identiteitsgegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot de Applicatie Programmatuur of deze te gebruiken. 

22. Wat doen wij met klantinformatie en klantgegevens? 

22.1. Wisenose is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke de Klant naar de applicatie heeft verzonden tijdens het gebruik van de Applicatie Programmatuur (zijnde "Klantgegevens"). Klant, en niet Wisenose, is zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of het gebruiksrecht met betrekking tot alle Klantgegevens. Klant zal de aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de geldende wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

22.2. De Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het melden van datalekken aan de relevante privacy autoriteit en/of de betrokkenen, de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren, en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkene. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Klant. Wisenose verricht de Online diensten als 'verwerker' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tenzij anders overeengekomen, zijn de Algemene Verwerkersvoorwaarden van Wisenose B.V. uitdrukkelijk van toepassing op deze Overeenkomst en de relatie tussen de Klant, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, en Wisenose, als bewerker ten behoeve van de Klant. 

23. Gegevensopslag/externe diensten en Fair Use Policy 

23.1. Klant wordt gratis een schijfruimte ter beschikking gesteld als genoemd in de Applicatie Programmatuur. Op deze ter beschikkingstelling van de schijfruimte is een fair use policy van toepassing. De bijbehorende fair use limiet houdt in dat bij excessief gebruik van de dataopslag Wisenose Klant kan verzoeken de dataopslag te minderen of Klant hiervoor een bedrag in rekening kan brengen. Ook op het gebruik van externe diensten, zoals CV extractie, notificaties, agenda- en mailsynchronisatie, binnen de Applicatie Programmatuur zijn gebonden aan een fair use limiet, met uitzondering voor diensten waar harde limieten voor gelden. 

23.2. Wisenose behoudt zich het recht voor om limieten te wijzigen.

23.3. Indien Wisenose beseft dat gegevens die door de klant die gebruik maakt van de Applicatie Programmatuur is opgeslagen en/of uitgewisseld, onwettig is, zal Wisenose deze gegevens onbereikbaar maken. 

24. Internetvertragingen 

24.1. Services van Wisenose kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Wisenose is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen. 

25. Welke kosten en tarieven brengen wij in rekening? 

25.1. Klant dient alle kosten of tarieven ten laste van zijn account te voldoen overeenkomstig de kosten-, tarief- en factuurvoorwaarden die gelden op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn. De aanvangskosten komen overeen met het, bij de eerste bestelling, aantal aangevraagde gebruikerslicenties maal de op dat moment geldende tarieven voor gebruikerslicenties. 

25.2. Klant is ervoor verantwoordelijk om alle gebruikerslicenties te voldoen die zijn besteld voor de volledige licentietermijn, ongeacht of deze gebruikerslicenties daadwerkelijk worden gebruikt. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd, opgeschort en/of verrekend, en bedragen kunnen niet worden gerestitueerd. 

25.3. Klant dient Wisenose geldige en goedgekeurde inkooporder gegevens te verstrekken als Klant zich wil aanmelden voor de Applicatie Programmatuur. Een geautoriseerde medewerker van Klant, de Licentiebeheerder, kan in de Applicatie Programmatuur licenties toevoegen. Voor extra licenties geldt het volgende: (1) extra licenties hebben dezelfde looptijd als de bestaande licenties; (2) de licentietarieven voor de extra licenties zijn gelijk aan de dan geldende licentietarieven; en (3) licenties die gedurende een periode zijn toegevoegd, worden voor de resterende termijn in rekening gebracht. 

26. Facturering en kosten van verlenging 

26.1. Kosten voor het gebruik van de Applicatie Programmatuur worden per licentietermijn vooraf door Wisenose in rekening gebracht en geïnd. Wisenose schrijft automatisch een bedrag van creditcard of rekening af (machtiging) of verzendt een factuur. Voor bijbestelde licenties geldt dat deze ineens en vooraf tot einde looptijd van de eerste licentietermijn of verlengingstermijn gefactureerd worden. 

26.2. De kosten voor verlenging zijn gelijk aan het dan geldende totale aantal gebruikerslicenties maal de licentietarieven die van kracht zijn gedurende de vorige termijn. Tarieven voor andere services worden volgens de bedragen op het Bestelformulier in rekening gebracht. De kosten van de Applicatie Programmatuur zijn exclusief belastingen, heffingen of accijnzen. 

26.3. Klant stemt ermee in Wisenose volledige en nauwkeurige factuur- en contactgegevens te verstrekken en deze in haar eigen omgeving van de Applicatie Programmatuur up to date te houden. Deze informatie omvat o.a. wettelijke bedrijfsnaam, adres en e-mailadres alsmede de naam en het telefoonnummer van een geautoriseerde contactpersoon voor facturering en de Licentiebeheerder. Klant stemt ermee in om deze informatie binnen 30 dagen na een eventuele wijziging bij te werken. Als de verstrekte contactgegevens onjuist of frauduleus blijken te zijn, behoudt Wisenose zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie Programmatuur te beëindigen en eventueel andere juridische stappen te ondernemen. 

26.4. Als Klant meent dat de factuur onjuist is, dient Klant binnen 14 dagen na de datum van de desbetreffende factuur contact met Wisenose op te nemen om in aanmerking te komen voor een correctie of creditering. Hierna wordt de factuur als juist aangemerkt en komt het recht op correctie te vervallen. 

27. Wat gebeurt er als je niet betaalt? 

27.1. Naast eventuele andere rechten van Wisenose, behoudt Wisenose zich het recht voor om haar verplichtingen, waaronder het verlenen van toegang tot de Applicatie Programmatuur op te schorten als de account van Klant een achterstallig saldo heeft (betalingsachterstand). 

27.2. Gedurende de opschortingsperiode is Klant nog steeds de kosten voor gebruikerslicenties verschuldigd. Als Klant of Wisenose deze Overeenkomst beÃ"indigt, is Klant verplicht het openstaande saldo van zijn account te voldoen dat is berekend overeenkomstig het bovenstaande gedeelte Tarieven: kosten en betaling, inclusief de verschuldigde rente. Klant stemt ermee in dat Wisenose dergelijke onbetaalde kosten kan afschrijven van de creditcard of rekening van Klant of anderszins deze onbetaalde kosten bij Klant kan factureren. 

27.3. Wisenose behoudt zich het recht voor om kosten (50 euro) voor een hernieuwde verbinding in rekening te brengen als de account is geschorst en Klant naderhand verzoekt om toegang tot de Applicatie Programmatuur. Klant stemt ermee in en verklaart dat Wisenose niet verplicht is om Klantgegevens te bewaren en dat deze Klantgegevens permanent kunnen worden verwijderd als het account 30 dagen of langer een achterstallig saldo heeft. 

28. Op welke manier communiceren wij met jou? 

28.1. Wisenose kan kennisgevingen verzenden via een algemeen bericht via de Applicatie Programmatuur, een e-mail naar het e-mailadres dat in de accountgegevens van Wisenose is geregistreerd of een brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de accountgegevens van Wisenose is geregistreerd. Wisenose gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 48 uur (bij verzending per post) of 12 uur (bij verzending per e-mail) is ontvangen. 

  

Vragen of aanvullende informatie?

Als je vragen hebt of aanvullende informatie wilt, kun je een e-mail sturen naar info@forceflow.nl